Pozor na novou vlnu podvodných e-mailů

15.07.2014 13:06

V těchto dnech udeřila další vlna podvodných zavirovaných e-mailů, tentokráte už s výhružkou exekuce.

Prosíme, v žádném případě neodevírat přílohu ! resp. poklepáním na .ZIP soubor se ještě nic nestane, ale nesmí se otevřít soubor v archivu s příponou .exe.

 

E-maily mají stejný nebo podobný text:

VÝZVA K ÚHRADĚ DLUŽNÉHO PLNĚNÍ PŘED PROVEDENÍM EXEKUCE

 

Soudní exekutor JUDr. Dohnal, Antonín, Exekutorský úřad Jeseník mesto, IČ 69690942, se sídlem Otakara Březiny 187, 339 01 Jeseník pověřený provedením exekuce: č.j. 51 EXE 208/2014 -26, na základě exekučního titulu: Příkaz č.j. 039648/2014-615/Čen/G V.vyř., vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění výše uvedených povinností, které ukládá ustanovení, stejně ták, jako i povinnosti uhradit náklady na nařízení exekuce a odměnu soudního exekutora, stejně ták, jako zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora:

 

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 12 595,00 Kč Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 582,00 Kč včetně DPH 21% Náklady exekuce paušálem: 3 628,00 Kč včetně DPH 21%

 

Pro splnění veškerých povinností  je třeba uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. 613791484/1800, variabilní symbol 82446512, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy 17 805,00 Kč

 

Nebude-li  uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet  povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku vymožení povinnosti.

 

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce  a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech.

 

Za správnost vyhotovení Adam Zilvar